Fellenoord 226 Eindhoven | 040 - 20 545 20
Advocaat
NL / EN

Uw echtscheiding:
wel of geen mediation

Bij een scheidingsprocedure heeft u de keuze uit twee trajecten:

Mediation (bemiddelen)

Samen met uw partner tracht u in onderling overleg middels mediation-gesprekken tot overeenstemming te komen. U wordt hierbij zowel juridisch als emotioneel (o.a. gesprekstechniek) door mij als MfN-registermediator begeleid. Hierbij behoud ik als neutrale derde de belangen van beide partijen in het oog en informeer ik u over te maken keuzes en gevolgen.

Geen mediation

Als het niet mogelijk/ wenselijk is om te scheiden via mediation, dan schakelen u en uw partner beiden een eigen echtscheidings-advocaat in. Als uw advocaat bespreek ik met u de te maken keuzes en de door u gewenste situatie ná de scheiding. Hierbij adviseer ik u over mogelijkheden en (juridische) haalbaarheid. Vervolgens neem ik contact op met de advocaat van uw partner om te kijken hoe tot overeenstemming kan worden gekomen. Om tot overeenstemming te komen, zijn vaak gezamenlijke gesprekken met beide partners en hun advocaat noodzakelijk.

Als gespecialiseerd vFAS-scheidingsadvocaat / MfN-registermediator ben ik opgeleid om u in beide trajecten professioneel bij te staan, welk traject u ook kiest. 

Schutte advocatenkantoor voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die vanuit de erkende specialisatieverenigingen vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators) en MfN (Mediators federatie Nederland) worden gesteld. Een van de hieruit volgende verplichtingen is het zorgdragen voor vaste waarneming tijdens langdurige afwezigheid. Mijn waarneming wordt verzorgd door mr. J.M. Vullings. Zij is eveneens een gespecialiseerd VFAS-echtscheidingsadvocaat.

Ik sta in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA) geregistreerd voor het rechtsgebied:  Personen- en familierecht. In het kader van permanente educatie volg ik jaarlijks voor dit rechtsgebied opleidingen (voor minimaal tien opleidingspunten overeenkomstig  de normen van de NOVA).

Neem contact op Ervaren mediator en gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat

Ik wil je hartelijk danken voor al je adviezen, sturing, ideeën en uitgewerkte documenten om tot dit resultaat te komen. Daarnaast heb ik je persoonlijke betrokkenheid, waarbij je altijd het belang van de kinderen voorop stelde, erg gewaardeerd. 

U kunt altijd contact opnemen om vrijblijvend uw persoonlijke situatie te bespreken. Iedere echtscheiding / mediation is uniek en vraagt om maatwerk.

Wilt u weten op welke wijze en met welk tarief ik u als advocaat in uw echtscheiding / mediation kan bijstaan, neem dan gerust contact met ons op.

T 040 – 20 545 20
E schutte@schutte-advocatenkantoor.nl

Voor de algemene voorwaarden van ons advocatenkantoor klikt u hier.

Voor een routebeschrijving naar ons advocatenkantoor, zie contact

Veel gestelde vragen

U heeft ongetwijfeld diverse vragen over uw echtscheiding of mediation. Neem gerust vrijblijvend per email of telefoon contact op zodat we kunnen bespreken hoe ik u als advocaat en registermediator in uw specifieke situatie kan helpen.

Enkele antwoorden op veel gestelde vragen over echtscheiding en mediation vindt u onderstaand.

Waarom een advocaat?

Voor een echtscheiding moet een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. 

Het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding. Zodra de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor heeft het convenant een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder.

Een echtscheidings-advocaat vertegenwoordigt u ook op een zitting van de rechtbank. U kunt ervoor kiezen ieder een eigen advocaat te nemen. Als u en uw partner het echter eens zijn, of denken het eens te kunnen worden, over de gevolgen van de scheiding, kunt u ervoor kiezen samen één echtscheidings-advocaat/-mediator te nemen. Een advocaat-mediator is gespecialiseerd in het bemiddelen bij een echtscheiding .

Ik ben een erkend vFAS scheidings-advocaat en MfN registermediator en kan u gezamenlijk bij bemiddeling danwel individueel bijstaan bij uw scheiding.

Waarom een VFAS-echtscheidings-advocaat?

Een VFAS-echtscheidings-advocaat is lid van de vereniging van echtscheidings-advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een deel van de aangesloten leden heeft zich bovendien verder gespecialiseerd tot advocaat- scheidingsmediator. Ik heb deze specialisatie-opleiding voor advocaten gevolgd. 

Als  scheidingsmediator begeleid ik mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen, óók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden. 

Doel van de vFAS is borgen van kwaliteit en deskundigheid van de advocaat-leden en deze naar een hoger niveau te tillen. Hiertoe worden onder andere opleidingen en studiebijeenkomsten georganiseerd en kennis en informatie uitgewisseld. 

De vFAS kent strenge toelatingseisen. Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij minimaal 5 jaar advocaat zijn en het driejarige opleidingstraject tot echtscheidings-advocaat/ -scheidingsmediator met goed gevolg hebben afgerond. 

Ook aan het behoud van het VFAS-lidmaatschap worden hoge eisen gesteld. Zo moeten advocaten zich continu bijscholen. Dit alles biedt de garantie dat u bij VFAS-echtscheidings-advocaten altijd kunt rekenen op een kwalitatief hoogwaardig advies. 

Laat u zich bij uw keuze voor een echtscheidings-advocaat/ scheidingsmediator goed informeren over de gevolgde specialisatie opleidingen en lidmaatschappen. Naast het VFAS-lidmaatschap ben ik tevens erkend MfN-scheidingsmediator. Helaas ervaar ik nog te vaak de negatieve gevolgen van scheidingsbemiddeling door niet terzake kundige adviseurs.

Hoeveel kost een echtscheiding?

De kosten van een echtscheiding worden hoofdzakelijk bepaald door de tijd die benodigd is om overeenstemming te verkrijgen tussen partijen. Als u en uw partner snel tot overeenstemming komen dan zullen de kosten van een echtscheiding kunnen worden beperkt. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Bij scheidings-mediation/ -bemiddeling werkt u samen met één advocaat, hiermee worden de kosten gereduceerd. Ik voer een aantal gesprekken met u en uw partner om gezamenlijk te komen tot afspraken over uw scheiding.

Op basis van deze gespreksverslagen stel ik vervolgens een echtscheidingsconvenant op. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk hierbij aan afspraken over alimentatie, boedelverdeling, woning en pensioen. Als u minderjarige kinderen heeft, moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld.

De kosten van een echtscheiding op tegenspraak zijn nog moeilijker in te schatten, omdat het van ieder van partijen apart afhankelijk is hoeveel tijd met de behandeling van de scheiding gemoeid is. De mate waarin overleg tussen de advocaten mogelijk wordt gemaakt, speelt hierbij een cruciale rol.

Iedere situatie is uniek; daar houd ik rekening mee. 

Ik realiseer me dat u zich in een moeilijke periode bevindt en streef er naar om de financiële last voor u zo draaglijk mogelijk te maken. Dit is mogelijk doordat ik op basis van mijn uitgebreide ervaring efficiënt werk en mijn kantoor een lage kostenstructuur kent. Dat neemt niet weg, dat een goed en duurzaam resultaat tijd vergt. Ik wil voor u het beste resultaat bereiken en daarmee kosten nadien, voor herstel van een slechte regeling, voorkomen. Helaas geldt te vaak goedkoop is duurkoop. De lasten van een gebrekkige scheiding duren voort voor u en uw kinderen.


Mag ik u bijstaan bij uw echtscheiding of mediation? Neem contact op

Hoe lang duurt een echtscheiding?

Wanneer u via mediation of ieder met een eigen advocaat afspraken heeft gemaakt die zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, kan een echtscheidingsprocedure qua tijdsbestek overzienbaar blijven.

Zonder complicerende factoren vinden drie tot vijf gesprekken plaats met tussenperiodes van circa twee à drie weken. U bent hier zelf mede een bepalende factor in. De bereikte overeenstemming wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Na ondertekening wordt het echtscheidingsconvenant aangehecht aan het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoekschrift en bij de rechtbank ingediend, waarna de rechter de echtscheiding na ongeveer vier weken zal uitspreken. De echtscheidingsbeschikking moet dan worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarmee is de echtscheiding een feit.

Wanneer u geen overeenkomst bereikt, zal een van u een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarop moet de ander binnen een termijn van maximaal 10 weken reageren met een verweerschrift. Binnen enkele maanden daarna volgt een mondelinge behandeling in de rechtbank, tenzij in het verweerschrift een tegenverzoek wordt geformuleerd. Daarop kan binnen een termijn van maximaal 8 weken worden gereageerd. Tijdens de mondelinge behandeling kunt u een toelichting op de standpunten geven. De rechter zal vragen stellen. De uitspraak (beschikking) volgt dan meestal na ongeveer vier weken. Hierna is nog hoger beroep mogelijk.

Hoe verloopt een familierechtzitting?

Een rechtszitting is voor velen een spannend en emotioneel onderdeel van de juridische procedure. 

Stap 1: Start procedure bij de rechtbank 

Een juridische procedure in familierecht begint altijd door schriftelijk een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Dit gebeurt door de verzoekende partij (de partij die iets wil van de rechter). De verwerende partij wordt in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. In het familierecht is het alleen toegestaan om via een advocaat te procederen. U mag niet zelf in persoon procederen.

Stap 2: Zittingsdatum 

Nadat alle stukken bij de rechtbank zijn ingediend en ontvangen, bepaalt de rechtbank een zittingsdatum: dit is de datum waarop u bij de rechtbank dient te verschijnen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met dagen waarop u niet kunt. De zittingsdatum wordt per brief naar uw advocaat verstuurd.

Stap 3: Nadere stukken indienen

Tot 10 dagen vóór de zittingsdatum mogen er nog nadere stukken worden ingediend. Dit kunnen allerlei stukken zijn om uw zaak hard te maken. Als stukken buiten de 10 dagen termijn worden ingediend, is er geen garantie dat de rechter ze meeneemt. Als het eenvoudig te doorgronden stukken zijn (bijvoorbeeld 1 of 2 A4-tjes), dan worden ze alsnog meegenomen. Een paar dagen vóór de rechtszitting neem ik contact met u op om de laatste dingen ter voorbereiding door te spreken.

Stap 4: Aanwezig zijn bij de rechtbank

Nadat beide partijen de gelegenheid hebben gehad om stukken in te dienen, is het tijd voor de rechtszitting. Ik verzoek u minimaal een half uur voor de zitting op de rechtbank aanwezig te zijn, zodat we zo nodig nog het een en ander kunnen doorspreken. Om de rechtbank binnen te kunnen komen, dient u zich te allen tijde te identificeren. Vervolgens gaat u door een poort voor een veiligheidscheck. U krijgt bij de portier te horen in welke zaal de zitting zal plaatsvinden en de bode zal uw zaak omroepen. Zie ook onze routekaart naar de Rechtbank 's Hertogenbosch.

Stap 5: De rechtszitting

In de rechtszaal zult u helemaal voorin de rechter(s) zien zitten, met vlak naast zich de griffier. Daarvoor zijn twee tafels gepositioneerd waar de advocaat en zijn cliënt dienen plaats te nemen. Rechts voor de rechter neemt de verzoeker plaats en links van de rechter de verweerder. Er mag geen publiek op de zitting aanwezig zijn, omdat familierechtszittingen altijd besloten zijn.

Vervolgens zal de rechter het woord nemen en zal de verzoekende partij het woord krijgen om het een en ander toe te lichten. Daarna mag de verwerende partij reageren. Aansluitend zal de rechter ook vragen gaan stellen aan de cliënten, alsmede aan de advocaten. Nadat alle vragen van de rechter zijn beantwoord, is er nog de gelegenheid voor partijen om nog wat te zeggen. Ook de advocaten kunnen dan een verzoek doen om nog wat te mogen toelichten op de zaak. In sommige gevallen wordt er ook geschorst, dat betekent dat u samen met de advocaat op de gang terechtkomt en daar kunt overleggen en eventueel onderhandelen met de andere partij.

Stap 6: De uitspraak

De uitspraak van de rechtszitting vindt niet direct op de zitting plaats. De uitspraak zal door de rechter in een beschikking worden vastgelegd. De beschikking zal een aantal weken later naar de advocaten van partijen worden opgestuurd. Dit is gemiddeld 6 weken, maar soms ook korter. 

Uw rol 

De rechter zal u vragen stellen om een beter beeld te krijgen van de situatie die speelt. Ik zal u voorbereiden op deze vragen en vooraf uitgebreid met u bespreken wat u kunt verwachten op de rechtszitting, zodat we het beste resultaat uit de juridische procedure kunnen halen.


Duur van de partneralimentatie

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie moet verkorten. Volgens deze nieuwe wet duurt partneralimentatie dan nog maximaal vijf jaar, in plaats van de huidige twaalf jaar. De wet gaat op 1 januari 2020 van kracht.

Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden?

De duur van partneralimentatie ligt vooral aan het jaar waarin u die heeft afgesproken met uw ex-partner. Of wanneer de rechter de partneralimentatie heeft bepaald. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. 

Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Bent u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd geweest, dan moet u of uw ex-partner 4 jaar partneralimentatie betalen.

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

  • Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
  • Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020

  • U en uw ex hebben samen kinderen: partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar 
  • U en uw ex hebben geen kinderen en het huwelijk duurde langer dan 5 jaar: partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar 
  • U en uw ex hebben geen kinderen en het huwelijk duurde korter dan 5 jaar: partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.

Alimentatie bepaald of afgesproken voor 1 juli 1994

Hoe lang u partneralimentatie krijgt, hangt af van wat u met uw ex-partner heeft afgesproken. Of wat de rechter bepaald heeft. Als er niets is afgesproken of vastgesteld, dan geldt er geen termijn. Wel kan in bepaalde gevallen aan de rechter worden gevraagd de alimentatie te beëindigen. 

Verlenging partneralimentatie

Komt u in ernstige problemen als de alimentatie stopt? Dan kunt u de rechter vragen de periode te verlengen. U kunt ook samen een kortere of langere periode afspreken. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Stoppen partneralimentatie als situatie ex-partner verandert

Als u alimentatie betaalt, stopt u hiermee als uw ex-partner:

  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven; 
  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
  • overlijdt.

Alimentatie veranderen of stoppen via de rechter

Een wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Hierbij heeft u een advocaat nodig.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor verdere informatie.

Bron: Rijksoverheid

Ik ben pas tevreden als u het bent Neem contact op
Naar boven