Fellenoord 226 Eindhoven | 040 - 20 545 20
Advocaat
NL / EN

Algemene voorwaarden Schutte Advocatenkantoor

Ook beschikbaar als PDF

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die worden gesloten met het advocatenkantoor van: Schutte advocatenkantoor (hierna: Schutte), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67499414, eenmanszaak, gedreven door mr. A.A.M. Schutte. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen Schutte en de opdrachtgever. 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

ARTIKEL 2: OPDRACHT 

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Schutte, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen de opdrachtgever en Schutte de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn. De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden 

De aanvaarde opdracht leidt voor Schutte tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis. 

Opdrachtgever is degene die aan Schutte de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden verbonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Schutte in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt. Schutte voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende of vervolgopdrachten, die Schutte uitvoert of doet uitvoeren voor of ten behoeve van opdrachtgever, alsook op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten. 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID; BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 

Iedere aansprakelijkheid van Schutte is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De polis voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde voorwaarden. 

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-. 

Schutte en de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen zijn echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Schutte. Schutte is nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk. 

Elke aan Schutte gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Schutte is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Kosten in verband met de inschakeling van derden zullen worden doorbelast aan opdrachtgever/cliënt.

Opdrachtgever/cliënt vrijwaart Schutte tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die direct of indirect op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Schutte voor opdrachtgever/cliënt verricht of heeft verricht. Alle kosten die Schutte moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door opdrachtgever/cliënt aan haar worden vergoed. 

ARTIKEL 4: DECLARATIE 

Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Schutte vast te stellen uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Alle bedragen zijn inclusief kantoorkosten en exclusief BTW. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast. Schutte hanteert een in de branche gebruikelijk tijdregistratiesysteem. 

Schutte is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds van opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door Schutte ten behoeve van opdrachtgever betaalde verschotten als griffierecht, uittreksels e.d. zullen in beginsel direct nadat deze bij haar in rekening zijn gebracht aan opdrachtgever worden doorberekend. 

De werkzaamheden worden in beginsel een keer per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht. Schutte is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

De declaraties zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Schutte bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden en is opdrachtgever/cliënt de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. 

ARTIKEL 5: TOEPASSELIJK RECHT KLACHTENREGELING EN BEVOEGDE RECHTER 

Op de tussen Schutte en haar opdrachtgever/cliënt gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter,tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen, indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. 

Voor klachten van de opdrachtgever geldt de “Kantoorklachtenregeling” kenbaar via de website van Schutte ( www.schutte-advocatenkantoor.nl )

ARTIKEL 6: KENBAARHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.schutte-advocatenkantoor.nl

Schutte heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Geplaatst op: woensdag 14 juni 2017

Naar boven