Fellenoord 226 Eindhoven | 040 - 20 545 20
Advocaat
NL / EN

Erfrecht

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt. Dit bepaalt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

Indien er geen testament is opgesteld bepaald de wet wie uw erfgenamen zijn.

Partner - wettelijke verdeling

Bij overlijden krijgt de langstlevende partner uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap voor 1 januari 2018 automatisch alle bezittingen (en schulden) van de overledene. De kinderen krijgen slechts een vordering.

Kinderen

Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht en hebben altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is

Internationale vererving

Zodra je binding hebt met een land (bijvoorbeeld door je nationaliteit, woonplaats, of bezittingen), geven de internationale rechtsregels van dat land aan volgens welk nationaal recht de erfenis of een deel van de erfenis moet worden afgehandeld.

Zie ook onderstaande toelichting van meerdere onderwerpen van het erfrecht.Neem contact op Specialist in erfrecht, persoonlijk contact en een scherp tarief.

Niet alleen uw juridische bijstand was prima maar uw meelevendheid en af en toe uw bezorgdheid heeft ons heel veel goed gedaan. Voor ons was het meer dan alleen maar advocate – cliënte. Dank daarvoor.

Samenwonenden kunnen zonder testament niet van elkaar erven, maar zij kunnen in een samenlevingscontract wel regelen dat bezittingen van de een na het overlijden van de ander worden.

U kunt altijd contact opnemen om vrijblijvend uw persoonlijke situatie te bespreken. Iedere situatie is uniek en vraagt om maatwerk.

Wilt u weten op welke wijze en met welk tarief ik u kan bijstaan, neem dan gerust contact met ons op.

T 040 – 20 545 20
E schutte@schutte-advocatenkantoor.nl

Voor de algemene voorwaarden van ons advocatenkantoor klikt u hier.

Voor een routebeschrijving naar ons advocatenkantoor, zie contactMeer informatie over erfrecht

Erfrecht kent vele onderwerpen. Onderstaand vindt u een toelichting.

Wettelijke verdeling

Wat is de wettelijke verdeling bij erfrecht?

Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

Erfenis bij huwelijk voor 1 januari 2018

Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan voor 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Wil een erflater of schenker niet dat de erfenis of schenking naar beide echtgenoten of partners gaat? Dan kan hij dit in een testament of akte laten vastleggen. Dit heet een uitsluitingsclausule.

Erfenis bij huwelijk vanaf 1 januari 2018

Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan op of na 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking niet in de gemeenschap van goederen. Wilt u dat een erfenis of schenking wel in de gemeenschap van goederen valt? Dan kunt u met uw partner huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden vastleggen. Heeft de erflater of schenker in een testament of akte een uitsluitingsclausule opgenomen? Dan kunt u de wil van de erflater of schenker niet negeren. De wil van de erflater of schenker gaat voor.

Wil de erflater of schenker dat de erfenis of schenking naar beide echtgenoten of partners gaat? Dan kan hij dit in een testament of akte laten vastleggen. Dit heet een insluitingsclausule.

Erfdeel kinderen

Overlijdt een van de ouders? Dan krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Het erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het erfrecht de rechten van kinderen.

Erfenis kind bij stiefouder

Volgens de wettelijke verdeling tussen partner en kinderen krijgen de kinderen pas na het overlijden van de langstlevende ouder spullen uit de erfenis.

Zijn er stiefouders, omdat de andere ouder is hertrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan? Dan kunnen de kinderen een beroep doen op het wilsrecht. Zij krijgen dan goederen in eigendom. Bijvoorbeeld erfstukken waarvan de kinderen niet willen dat deze bij de familie van een stiefouder terecht komen. Maar de stiefvader of stiefmoeder mag deze tijdens zijn of haar leven wel blijven gebruiken. Dat heet vruchtgebruik.

Erfenis stiefkind

Een stiefkind erft normaal gesproken niet van een stiefouder. Maar dit kan een stiefouder wel regelen. In een testament kan een stiefkind tot erfgenaam benoemd worden en worden betrokken bij de wettelijke verdeling. Het stiefkind krijgt dan dezelfde positie als het eigen kind van degene die de erfenis nalaat.

Erfdeel kinderen

De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

Het huidige erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen.

In het oude erfrecht hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Als een kind het erfdeel direct opeiste, kon de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner in de financiële problemen komen.

Wilsrecht en vruchtgebruik

Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner terecht. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Als er sprake is van stieffamilie hebben de kinderen de mogelijkheid hun eigen positie te versterken. Zij kunnen dan een beroep doen op het wilsrecht en krijgen goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Hoewel de kinderen nu eigenaar zijn, mag de echtgenoot of geregistreerde partner tijdens zijn of haar leven wel zelf de goederen blijven gebruiken. Dat heet vruchtgebruik.

Erfenis stiefkind

In een testament kan een stiefkind tot erfgenaam benoemd worden en worden betrokken bij de wettelijke verdeling. Het stiefkind krijgt dan dezelfde positie als het eigen kind van degene die de erfenis nalaat. Een stiefkind erft normaal gesproken niet van een stiefouder.

Onterven

Onterven echtgenoot

Het is mogelijk een echtgenoot in een testament te onterven.

Onder het nieuwe recht zijn de gevolgen van onterving van de echtgenoot verzacht. De onterfde kan aanspraak maken op een ‘passend verzorgingsniveau’, bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik van de echtelijke woning.

Onterven van de kinderen

Ook de kinderen kunnen in een testament worden onterfd. De kinderen kunnen hiermee akkoord gaan en dan krijgen zij niets uit de nalatenschap. Maar zij kunnen ook een beroep doen op hun legitieme portie (een soort minimum erfdeel), waardoor zij een geldvordering op de erfgenamen krijgen.

Verklaring van erfrecht

Een erfgenaam heeft de keus de nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen (weigeren).

Een erfgenaam die zuiver een nalatenschap aanvaardt, krijgt alle goederen en schulden van de erflater. Voor schulden is de erfgenaam aansprakelijk met zijn privévermogen als deze niet uit de nalatenschap kunnen worden voldaan. Gedeeltelijke aanvaarding van de nalatenschap is niet mogelijk. Een erfgenaam kan wél beneficiair aanvaarden. Dat houdt in, dat de erfgenaam de nalatenschap alleen accepteert, voor zover die positief is.

Een erfgenaam kan ook een erfenis verwerpen, zodat hij niets met de nalatenschap te maken heeft. Voor beneficiair aanvaarden en verwerpen is een verklaring nodig, af te leggen bij de griffie van de rechtbank.

Negatieve nalatenschap

Als er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen (baten), is er sprake van een negatieve nalatenschap. Heeft u de erfenis zuiver aanvaard, dan moet u als erfgenaam de resterende schulden betalen met uw eigen geld.

Afwikkeling en verdeling nalatenschap

Na een overlijden moet een heleboel worden geregeld: de begrafenis of de crematie, maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. Erfgenamen kunnen dit zelf doen, maar ook iemand aanwijzen die de nalatenschap moet afwikkelen: de zogeheten vereffenaar.

Ook kan het zijn dat de erflater al iemand heeft aangewezen om zijn nalatenschap af te wikkelen: de zogeheten executeur. Volgens het nieuwe erfrecht kan dit alleen in een testament.
Net als onder het oude recht is het ook na 1 januari 2003 mogelijk gemaakt een erfdeel onder bewind te stellen, bijvoorbeeld totdat de erfgenaam 25 jaar is geworden.

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met zo’n verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledenen. De bank vertelt in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.

 Verklaring van erfrecht niet altijd nodig

De banken vinden een verklaring van erfrecht niet nodig als:

  • Er sprake is van een langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner).
  • Er geen testament is. Het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000.
  • Bij een hoger saldo, als er meerdere erfgenamen zijn of in complexe situaties is de verklaring wel nodig.

 Verklaring van erfrecht laten inschrijven bij kadaster

Bestaat uw erfenis uit een huis, stuk grond of boot? Dan is het verstandig een verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster. In het Kadaster staat namelijk de overledene als eigenaar van het goed vermeld. Na inschrijving van de verklaring van erfrecht, staat u als eigenaar geregistreerd in het Kadaster.  Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ aanslag, het energielabel en de levensverzekering.

Verschil tussen versterferfrecht en testamentair erfrecht

Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht en geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. Met een testament is het mogelijk af te wijken van de regels die standaard gelden. Dit heet testamentair erfrecht. Iedereen van 16 jaar en ouder kan een testament maken.

 Versterferfrecht

De volgende regels gelden voor het versterferfrecht:

Als u als erflater bent getrouwd en geen kinderen heeft, is uw echtgenoot de enige erfgenaam.

Als u niet bent getrouwd, maar wel kinderen heeft, dan zijn uw kinderen de erfgenamen. Zij erven ieder een gelijk deel.

Heeft u een echtgenoot en kinderen, dan erft uw echtgenoot samen met de kinderen, ieder een gelijk deel. De wettelijke verdeling is van toepassing.. De kinderen krijgen pas de erfenis als u beiden bent overleden.

Heeft u geen echtgenoot en geen kinderen, dan erven uw ouders en uw (half)broers en (half)zussen. Is uw broer of zus al eerder overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats.

Heeft u geen echtgenoot, geen kinderen, geen ouders en geen broers of zussen, dan erven uw grootouders. Als die al gestorven zijn, komen hun (klein)kinderen daarvoor in de plaats. Zijn ook deze allemaal gestorven, dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod.

Kennismaking altijd vrijblijvend en kosteloos. Neem contact op

Huwelijk of geregistreerd partnerschap in erfrecht

De positie van geregistreerde partners is in het erfrecht gelijk aan de positie van gehuwden. Ook de positie van een kind uit een geregistreerd partnerschap is in het erfrecht gelijk aan de positie van een kind uit een huwelijk.

Erfrecht bij erfenis uit een land binnen Europa

Erft u  bezit uit een ander Europees land? Dan is het goed na te gaan welk recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van de erfenis. De erflater kan in zijn testament al een keuze voor een erfrecht hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor het Nederlandse erfrecht als hij de Nederlandse nationaliteit had. Heeft  de erflater geen rechtskeuze gemaakt? Dan geldt automatisch het erfrecht van het land waar de erflater woonde.

De nieuwe regels die de verervingen afwikkelen gelden sinds 17 augustus 2015. De datum waarop de Europese Erfrechtverordening (pdf, 928Kb) van toepassing is geworden. Deze verordening geldt in alle landen van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

Verklaring afleggen in Nederland

Heeft u een verklaring van aanvaarding of verwerping nodig? Dan kunt u deze ook in Nederland afleggen bij de griffie van de rechtbank in uw woonplaats. Een kopie van de Nederlandse verklaring geldt dan als bewijs in de erfrechtprocedure van het andere land.

Europese Verklaring Erfrecht

Moet u in het buitenland bewijzen dat u recht heeft op een erfenis? Dan kunt u dit doen door een Europese Verklaring van Erfrecht te overleggen. In de verklaring staat dat u de erfgenaam bent en welk erfrecht van toepassing is op de erfenis.

Europese Verklaring van Erfrecht aanvragen

De Europese Verklaring van Erfrecht kunt u in Nederland aanvragen bij de notaris. In andere Europese landen kunt u de verklaring krijgen bij of de notaris of de rechtbank.

Voordelen van de Europese Erfrechtverordening

De Europese erfrechtverordening regelt een aantal praktische zaken:

Op de erfenis is 1 erfrecht van toepassing. Dit erfrecht regelt wie wat erft en hoe de afwikkeling van de erfenis verloopt. Dit betekent dat de notaris een akte kan opmaken. Of dat de bevoegde rechter een beslissing kan geven over wie welk goed uit de erfenis krijgt. Daarbij maakt het niet uit waar het goed zich bevindt.

De erfgenamen hoeven niet meer naar notarissen/rechtbanken in meerdere landen. Ze vragen na het overlijden 1 Europese Verklaring van Erfrecht aan.

Er is meer grip op wie de erfenis krijgt binnen die EU-landen. Zo kan een Nederlander in een Nederlands testament vastleggen dat zijn partner alles erft en niet de kinderen.

Welk erfrecht als Nederlander in het buitenland

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan geldt soms het Nederlandse recht bij de verdeling van uw erfenis. In andere gevallen geldt het recht van het land waar u woont. Van belang is hoe lang u al in het buitenland woont.

Regels Haags Erfrechtverdrag

Woont u als Nederlander in het buitenland en bezit u niet ook de nationaliteit van dat land? Dan gelden bij overlijden de volgende regels:

Woonde u daar op het moment van overlijden langer dan 5 jaar? Dan bepalen de regels van het land waar u woont wie uw erfgenamen zijn. En wat hun erfdelen zijn.

Woonde u daar op het moment van overlijden korter dan 5 jaar? Dan zijn de Nederlandse regels van toepassing. Deze regels staan in het Haags Erfrechtverdrag.

Zelf kiezen welk erfrecht geldt

U kunt ook zelf kiezen welk recht van toepassing is op uw erfenis:

het Nederlandse recht;

het recht van het land waar u woont.

U moet uw keuze bij de notaris in een testament laten vastleggen. Maakt u geen keuze? Dan bepaalt het Haags Erfrechtverdrag welk recht op de verdeling van de erfenis van toepassing is.

Vanaf 17 augustus 2015 zal de Europese Verordening erfrecht bepalen welk erfrecht van toepassing is op een grensoverschrijdende erfenis. Hoofdregel hierbij is dat het recht van de verblijfplaats van de erflater van toepassing is.

Overlijden en erven

Als iemand overlijdt, gelden bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo moet een overledene binnen 6 werkdagen begraven of gecremeerd worden. In een testament kunt u vastleggen wie wat erft. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie recht hebben op de erfenis. Nabestaanden kunnen een nabestaandenuitkering krijgen.

Mag ik u bijstaan? Neem contact op
Naar boven